Skip to main content

Burs Yönetmeliği

Burs Yönergesi

Tanımlar

Vakıf

: Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

Bursiyer

: Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci

Yönetim Kurulu

: Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu

Üniversite

: Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumları

1. Burs Türü

1.1. Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir.

Bu burs türü aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite öğrenim Bursu: Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
b) Bursiyerin; Doğum yeri veya mezun olunan ortaöğretim kurumu Senirkent ilçesi olmalıdır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin Yönetim Kurulu’nca burs kontenjanı ayrılan beldelerden üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)

1.2. Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Åžartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Åžartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir.

Bu bursun türü aşağıdaki gibidir:

a) Bursiyer adı belirtilmiş burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)

2. Genel Kurallar

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu ve Senirkent nüfusuna kayıtlı olan öğrencilere sağlanır.

e) Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

  • f) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)

  • g) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak;  vakıftan burs alanların okullarından mezun olduktan sonra herhangi bir gelir elde etmeye başlamalarını takiben vakıf aracılığı ile burs vermeleri etik olarak prensip kararıdır.

    2.2. Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Åžartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması

3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.

3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler, kontenjanlar, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında ve gerekirse gazetede ilan edilir.

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf'a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler:

• Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak vakıf bürosunda başvuru yaparlar.

• Yönetim Kurulu yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını tespit eder.

4.2. Eski Bursiyerler:

• Geçen yıllardan devam eden bursiyerler, her dönem sonunda akademik ve disiplin durumları ile okullarından alacakları başarı ve not durumuna ilişkin belgeleri doğrudan Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'na gönderirler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:

• Senirkent Yükseliş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı gerek görürse üniversite tarafından yapılan değerlendirmeyi ve verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde kontenjan azaltma veya kontenjan iptali yoluna gidilebilir.

5. Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süresince yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, öğrencinin TC Ziraat Bankası’nda açtıracağı banka hesabına havale edilir.

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez.

6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.

6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak yönetim kurulunca uygulanır.

6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya öğretim kurumunu değiştiren

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Vakıf dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)

e) Disiplin cezası alan

f) Tutuklanan

g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan

h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen

i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
j)  Vefat eden

l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

m) Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu

n) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu kesilir.

6.6. Daha önce Vakfı’ndan burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

6.7. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf'a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
6.8. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

7. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

7.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi  (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)

d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi

7.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ça alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

  • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not dökümü (transkrip)
  • Birinci sınıf öğrencileri için ÖSYM sınav sonuç belgesi ve öğrenci belgesi
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Öğrenci nüfus cüzdanı sureti
  • Ailenin gelir durumunu gösterir belge

9. Diğer Hükümler:

9.1 Yönerge Kapsamında Olmayan Konular

Bu yönerge’de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Vakıf Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.